Аналіз

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення  Плужненської  сільської ради «Про встановлення  місцевих  податків   та  зборів   на  території  Плужненської сільської  ради  на 2020 рік»

 

     Цей аналіз регуляторного  впливу розроблений відповідно до вимог Закону України від11.09.2003 № 1160-ІУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151 та Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (із змінами і доповненнями).

Додаток 1
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

1.Визначення  проблеми

     Реформування країни неможливе без ефективного розвитку територіальних громад, який потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для всіх членів територіальної громади.

Відповідно статті 10 та пункту 12.3 статті 12  Податкового кодексу України  законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків і зборів в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному цим кодексом.                                                         

  Рішення про встановлення місцевих податків і зборів є нормативно-правовим актом, копія якого надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше  1 липня року та офіційно оприлюднюється органом місцевого самоврядування до 15 липня, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них (плановий період).В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом. У разі якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами  Податкового кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм  Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю буде справляться із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному,  в якому планується застосування плати за землю.

     Визначені місцеві податки і збори, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду сільського бюджету ОТГ забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету і кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ та благоустрій територій територіальної громади.

     Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання Податкового кодексу  України, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків та  зборів  на  території Плужненської сільської  ради  на 2020 рік»

Причини виникнення проблеми

У разі не прийняття рішення  «Про встановлення місцевих податків та  зборів  на  території Плужненської сільської  ради  на 2020 рік» податки і збори будуть справлятися по мінімальних ставках, що спричинить втрати дохідної частини бюджету, як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми об’єднаної територіальної громади:

-Утримання  заклади дошкільної освіти, шкіл,  ФАПів, амбулаторій  (енергоносії, харчування,  комунальні послуги, тощо)  1053,1 тис. грн.;

- ремонт доріг   150,0 тис. грн.;

- будівництво водогону по населених пунктах громади  454,0 тис.  грн..

- інші заходи.

Аналіз втрат до сільського бюджету

з/п

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2019 рік

У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2019 рік

Відхилення

тис. грн.

Ставка %

Очікуваний обсяг надходжень тис. грн.

Ставка %

(мінімаль

на)

Очікуваний обсяг надходжень тис. грн

1

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

0,2

29,0

0

0

29,0

2

Плата за землю

(ставка земельного податку)

2,5

476,6

2,5

 

476,6

0

3

Єдиний податок

14

897,9

0

0

897,9

4

Транспортний податок

0

0

0

0

 

 

Разом (втрати до бюджету)

Х

1403,5

Х

476,6

926,9

 

Важливість проблеми при встановленні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення  дохідної частини сільського  бюджету та спрямування отриманих доходів на вирішення соціально-економічних проблем громади, благоустрій населених пунктів територіальної громади. Тому виконавчим  комітетом  Плужненської сільської ради ОТГ розроблено проект рішення «Про встановлення місцевих податків та  зборів  на  території Плужненської сільської  ради  на 2020 рік»та оприлюднюється в засобах масової інформації

Основні групи, на які проблема має вплив:

Групи

Так

Ні

1

2

3

Громадяни

так

 

Держава

так

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суб’єкти господарювання,

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

      Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

    Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо сільська рада у термін до 1 липня не прийняла та до 15 липня не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

 

II. Цілі державного регулювання

      Проект регуляторного акту спрямований на розв’язання проблеми, визначеної у попередньому розділі АРВ, в цілому. Основними цілями його регулювання є:

1) врегулювання місцевих податків на території  Плужненської  сільської ради відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  та Податкового кодексу України;

2) встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків, зокрема по податку на майно (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю) та єдиному податку(фізичним особам 1,2 групи) відповідно до вимог Податкового кодексу України, які б враховували особливості території, інтереси громадян і суб’єктів господарювання та дозволили б збільшити надходження до сільського бюджету для виконання Програми соціально – економічного розвитку;

3) встановлення пільг, щодо сплати  місцевих податків і зборів;

4) забезпечення відповідних надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків (податок на майно, єдиний податок (фізичних осіб 1,2 груп));

5) забезпечення максимальної прозорості та відкритості органів місцевого самоврядування;

6) вдосконалення відносин між сільською радою та суб’єктами господарювання, пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками.

 

III. Визначення та оцінка способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива  1:

Не виносити  на розгляд сесії  сільської ради та не приймати рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків та  зборів  на  території Плужненської сільської  ради  на 2020 рік»

 

Така альтернатива не є прийнятною, так як відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом  за мінімальними ставками, що суттєво погіршить надходження до місцевого бюджету. Очікуванні втрати  сільського бюджету в результаті не прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків та  зборів  на  території Плужненської сільської  ради  на 2020 рік»» складатимуть   1403,5  тис. грн., що не дозволить профінансувати в повному обсязі соціально-економічні програми  (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше)

Альтернатива  2:

 прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків та  зборів  на  території Плужненської сільської  ради  на 2020 рік»» у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення забезпечує досягнення цілей державного регулювання , чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території населених пунктів  сільської ради  та наповнення місцевого бюджету. До бюджету  сільської  ради надійде 1403,5тис. грн., що дозволить профінансувати  заклади дошкільної освіти, школи,   благоустрій та інші  соціальні програми.             

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей:

1)Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

 

відсутні

 

відсутні

Альтернатива  2:

 

Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію повноважень, наданих органам місцевого самоврядування. Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Дозволить забезпечити  надходження до сільського бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

Створить сприятливі фінансові можливості  для підвищення соціальної захищеності та інших потреб територіальної громади. Вдосконалить відносини між  сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання

Зменшення  надходжень через надання пільг.

Витрати, пов'язані з розробкою проекту регуляторного акта та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта  та витрати процедур з його опублікування

2) Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1:

залишити існуючу на даний момент ситуацію без змін

 Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими податковим кодексом України

 Втратять пільги соціально незахищені жителі села. Виконання не  в  повній мірі бюджетних програм, відсутність коштів на реалізацію соціальних проектів. Прямі витрати полягають у необхідності сплати податків відповідно до Податкового Кодексу України, що становлять 926,9    тис. грн..

 

Альтернатива  2:

 

 Встановлення пільг щодо сплати податків і зборів для окремих категорій громадян. Відкритість та прозорість дій органів місцевого самоврядування.

затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проекту рішення. Сплата податків за запропонованими ставками становить    1403,5 тис. грн.

3)Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 0

0

32 

700

732

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

4,37

95,63

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива № 1:

 

 Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими податковим кодексом України

 Прямі витрати полягають у необхідності сплаті податків і зборів відповідно до Податкового Кодексу України і становлять 926,9 тис. грн.

 

 

 

 

Альтернатива  2:

 

 Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг щодо сплати податків і зборів для окремих категорій громадян. Відкритість та прозорість процедури нарахування та сплати податків і зборів.

затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки і збори та обговорення проекту рішення. Сплата податків за запропонованими ставками становитиме 1403,5 тис. грн.

 

В зв’язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту,витрати на  одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного  акта згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного акта не розраховувалися.

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результатив-ності (за чотири-бальною систе-мою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива  1:

 

1 –цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною. Місцеві податки та збори будуть сплачуватися платниками відповідно  до Податкового  кодексу України за мінімальними ставками,  громадяни  втратять додаткові пільги. Зменшаться надходження до сільського бюджету , а це не дозволить  фінансувати  в повній мірі комунальні заклади, соціальні програми .Очікуванні втрати до  сільського бюджету складатимуть 926,9  тис. грн..

 

Альтернатива  2:

 

3 – цілі прийняття регуляторного акта можуть бути  досягнуті майже повною мірою

Прийняття даного рішення забезпечить фінансову основу самостійності сільської ради, до  сільського  бюджету  надійде  1403,5 що дасть змогу вирішити важливі аспекти проблеми, забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння    місцевих податків і зборів, наповнення сільського бюджету, виконання програми  соціально-економічного  розвитку громади. Отже прийняттям  даного рішення буде  досягнуто балансу інтересів громади та платників податків і зборів.

Рейтинг результативності досягнення цілей

 

Рейтинг результатив-ності

Вигоди

(підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2:

 

 Надходження наповнення в повному обсязі місцевого бюджету, спрямування коштів на соціально-економічний розвиток територіальної громади. Сплата податків і зборів за обгрунтованими ставками. Встановлення пільг  для  окремих категорій населення.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та процедур з його офіційного  опублікування. Сплата податків і зборів  за встановленими ставками. Сумарні витрати становлять- 1403,5 грн..

 Перше місце у рейтингу. Регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Наповнення  сільського бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива1

 

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

 

 Зменшення надходжень у місцевий бюджет. Втратять пільги соціально незахищені верстви населення Сплата податків передбаченими Податковим кодексом України Сумарні витрати становлять- 926,9 тис. грн..

 

 Останнє місце у рейтингу.  Зменшення надходжень до сільського бюджету. Підвищення  соціальної напруги

 

 

 

 

 

 

 

Переваги  обраної альтернативи

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива2

 Альтернатива є  доцільною. Прийняття рішення «Про встановлення  ставок та пільг із сплати місцевих податків та зборів на 2020 рік»  забезпечить  наповнення  сільського  бюджету. Податкове навантаження  для платників  місцевих податків і зборів не буде надмірним. Прийняття даного рішення дасть можливість досягнути балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників  місцевих податків і зборів.

Зміни до Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Земельного кодексу України та інших законів. Зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання. Політична та економічна ситуація в країні.

Альтернатива 1

 Дана альтернатива не є прийнятною. Недостатнє наповнення  сільського бюджету. Неповна  реалізація Програми соціально –економічного розвитку сільської  ради

 

Зміни до Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Земельного кодексу України та інших законів. 

     Таким  чином для  реалізації обрано  Альтернативу  2 - встановлення  економічно  обґрунтованих розмірів  ставок місцевих податків і зборів, що є посильними для платників місцевих податків і зборів, що забезпечить фінансову основу самостійності Плужненської сільської ради.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Зазначену  проблему планується розв'язати шляхом:

  • Розробки  проекту рішення Плужненської сільської ради  «Про встановлення місцевих податків та  зборів  на  території Плужненської сільської  ради  на 2020 рік»» та АРВ до нього;
  • Проведення консультацій з суб’єктами  господарювання;
  • Оприлюднення проекту рішення з АРВ та отримання пропозицій та зауважень;
  • Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії, щодо відповідності проекту рішення  вимогам ст..4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
  • Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;
  • Прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків та  зборів  на  території Плужненської сільської  ради  на 2020 рік»  на пленарному засіданні сесії  сільської ради;
  • Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;
  • Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на  2020 рік  є основним  механізмом, яке забезпечить  розв’язання визначеної проблеми.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Адміністрування даного регуляторного акта встановлено нормами Податкового кодексу України..

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (М-тест) наведено у додатку 4.

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводився через відсутність суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва.

Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення сплати та інші адміністративні процедури.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

      Запропонований термін  дії  регуляторного акта  один рік. В разі внесення змін до чинного  законодавства України в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акту.

         У разі, якщо сільська рада до першого липня не прийняла рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, що є обов’язковим згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового  кодексу України із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок,які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю. Враховуючи  норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого  самоврядування мають  щорічно встановлювати ставки місцевих податків і зборів, що справляються  в установленому  Податковим кодексом України порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

        Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Для відстеження результативності дії регуляторного акту  основними є такі показники:

- сума надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків (податок на майно, єдиний податок з фізичних осіб – підприємців 1,2 групи) тис.грн.;

- кількість суб’єктів господарської діяльності – платників місцевих податків (податок на майно, єдиний податок з фізичних осіб – підприємців 1,2 групи) на яких поширюватиметься дія акта, осіб;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Статистичні показники:

 

Назва показника

2018 рік

(факт)

2019 рік

(очікувані)

2020 рік

(очікувані у зв’язку з прийняттям рішення)

Розмір надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків    ( податок на майно, єдиний податок з фізичних осіб – підприємців) (тис.грн.) в тому числі:

1303,562

 

 

1403,5

 

 

1440,000

Податок на нерухоме майно, відмінне  від земельної ділянки

29,000

 

29,000

 

30,000

Транспортний податок

0

0

0

Плата за землю

457,288

476,600

500,000

Єдиний податок

817,274

897,900

910,000

Кількість суб’єктів господарської діяльності – платників місцевих податків (податок на майно, єдиний податок з фізичних осіб – підприємців), осіб

730

 

 

732

 

 

732

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються у разі відсутності друкованих засобів масової інформації відповідних рад у місцевих друкованих засобах масової інформації. Таким чином, рівень поінформованості суб’єктів господарювання,фізичних осіб з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з ним.

даний регуляторний акт буде розміщено на офіційній веб-сторінці виконкому Плужненської сільської ради , на дошці оголошень сільської ради.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

     Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснена за допомогою  проведення базового, повторного відстеження результативності регуляторного акту.

Відстеження  результативності регуляторного акта буде проводитись  статистичним методом.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня  набрання чинності цим регуляторним  актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності регуляторним  актом.

У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації  буде проводитися щодо розміру надходжень до сільського       бюджету та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 10 травня 2019 року по 10 червня 2019 року

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

робочі зустрічі

2

Ознайомлення  представників малого бізнесу з запропонованими розмірами місцевих податків і зборів на 2020 рік та отримання інформації про можливість  сплати податків

2

телефонні консультації

10

Отримання інформації  про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2020рік обговорено та запропоновано  залишити розміри ставок місцевих податків на рівні запропонованих

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких  поширюється регулювання:

732 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 32 (одиниць) та мікро підприємництва 700 (одиниць)

питома  вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100%; 

  1. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

 

Найменування оцінки

 

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

 

Періодичні (за наступний рік)

 

Витрати за п’ять років

 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади та місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання ( технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури (сплата податків), гривень

1967,22

0

0

6

Разом, гривень (сума рядків 1+2+3+4+5)

1967,22

0

0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

732

8

Сумарно, гривень

1440000

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год.х 22,41 грн.= 22,41 грн.

0

0

10

Процедура організації виконання вимог регулювання

1 год.х 22,41 грн.= 22,41 грн.

0

0

11

Процедури офіційного звітування

1,5 год.х 22,41 грн .=33.62грн.

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Іеші процедури (уточнити) не пердбачено

0

0

0

14

Разом гривень

78,44

0

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання,  одиниць

32

16

Сумарно, гривень

2510,08

0

0

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати органів місцевого самоврядування на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, що встановлюється цим рішенням, не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання                                      

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1440000

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

2510,08

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

1442510,08

 

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1442510,08

 

5. Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу визначено, що зазначена сума платежів є  прийнятною для суб’єктів малого підприємництва, а впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур   не потрібно.

 

 

 

 

Сільський  голова                                           В.Максимчук