Заклад дошкільної освіти "Теремок"

 

 

 Структура та органи  управління закладу

Директор  закладу дошкільної освіти «Теремок»  с.Плужне :

 Бродюк  Неля Казимирівна,педагогічний  стаж роботи   9 років, освіта вища

Заклад дошкільної освіти – загального типу

Функціонує 2 вікові групи

Кадровий склад закладу

Кількість штатних одиниць згідно типового штатного розпису  – 12.25

-        Директор – 1

-        Вихователі – 2,75

-        Музичний керівник – 0.5

-        Завідувач господарством - 0.5

-        Бухгалтер – 0.5

-        Медична сестра – 0.5

-        Помічник вихователя – 2

-        Кухар – 1.5

-        Підсобний робітник – 0.5

-        Машиніст з прання білизни – 0.5

-        Сторож – 1

-        Опалювач - 1

Освітні програми, що реалізуються в закладі

1. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (авт. Білан О. І, Возна Л. М., Максименко О.Л. та ін). 

2. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»(авт. Андрієтті О.О., Голубович О.П., Дяченко Т.В., Ільченко Т.С.) 

3. Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» (за науковою редакцією О.Д.Рейпольської)

Мова освітнього процесу

Освітньо – виховний процес здійснюється українською мовою.

                  Наявність вакантних посад в закладі

Вакантні посади – відсутні.

                               Територія обслуговування

с.Плужне, с. Хотень1, с.Улянівка (Гаврилівка)

Кількість осіб, що виховуються в закладі

На даний час в закладі виховуються - 48 осіб

Матеріально-технічне забезпечення

Харчоблок:

-         1 електроплита

-         1 електробойлер

-         2 холодильники

-         1 електромясорубка

-         Кухонний, столовий посуд та інвентар

Комора:

-         1 холодильник

-         2 морозильні камери

Групові кімнати:

-         2 електробойлери

-         2 пилосмоки

-         1 магнітола

-         1 ноутбук

-         меблі

 

Пральня:

-         1 електропраска

-         2 пральні  машини (1 автомат)

                            Харчування дітей

В закладі організовано 3-х разове харчування дітей.

Розмір плати в 2017 році для батьків за харчування дітей - 40% від вартості харчування на день, що становить 7гривень.

(рішення сесії Плужненської сільської ради№ 17від 22.12.2016 року)

Пільгові категорії

Кількість дітей пільгових категорій, звільнених від плати за харчування на 100% - 3, з них:

-         діти, батьки яких є (були) учасниками АТО – 2

-         діти-інваліди – 1

Кількість дітей, звільнених від плати за харчування на 50% - 4,  з них:

-         діти із багатодітних сімей, які мають 3-х і більше дітей- 4.            

(рішення сесії Плужненської сільської ради№ 17від 22.12.2016 року)

Додаткові освітні послуги

  В 2017-2018 навчальному році  на безкоштовній основі діє  гурток з пошуково-дослідної діяльності «Маленькі дослідники»

Керівник гуртка : вихователь Хмуровська Т.Р.

Кількість дітей у гуртку : 8-10

                      Правила прийому до закладу

-заяви батьків або осіб, які  їх замінюють

-ксерокопії свідоцтва про народження дитини

-медична довідка

-заключення (допуск) лікарсько-консультативної комісії про можливість дитини відвідувати заклад дошкільної освіти ( у разі відмови батьків від щеплень). Наказ МОЗ України №43429.11.2002, примірне «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного  та шкільного загальноосвітнього навчального закладу»

-ксерокопії документів, що посвідчують право на пільгу

 

                          Фінансова    діяльність

  ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
 
         
  сімсот сорок тисяч грн 740000  грн 00коп.
 
  (сума словами і цифрами)
  сільський  голова
  (посада)                      
      В.Й.Масимчук
  (підпис) (ініціали і прізвище)
  17  січня 2017 року    
  (число, місяць, рік)   М.П.
         
КОШТОРИС  на 2017  рік
04406745  Плужненська  сільська  рада  Ізяславського району  Хмельницької області
(код за ЄДРПОУ та найменування  бюджетної установи)
с.Плужне  Ізяславського району Хмельницької області
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету  МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету  1  рада
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*    1010  Дошкільна освіта)
         
        (грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 688 000,00 52 000,00 740 000,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 688 000,00 х 688 000,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х - 52 000,00 52 000,00
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 52 000,00 52 000,00
(розписати за підгрупами)     - -
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х - -
(розписати за підгрупами)     - -
інші надходження, у тому числі:   х - -
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х - -
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)   х - -
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   х    
  х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього х 688 000,00 52 000,00 740 000,00
Поточні видатки 2000 688 000,00 52 000,00 740 000,00
Оплата праці 2110 556 000,00 - 556 000,00
Заробітна плата 2111 556 000,00 - 556 000,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -
Нарахування на оплату праці 2120 122 500,00 - 122 500,00
Використання товарів і послуг 2200 9 500,00 52 000,00 61 500,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 2 000,00 - 2 000,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 - - -
Продукти харчування 2230 - 52 000,00 52 000,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 2 000,00 - 2 000,00
Видатки на відрядження 2250 - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 5 500,00 - 5 500,00
Оплата теплопостачання 2271 - - -
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 - - -
Оплата електроенергії 2273 5 500,00 - 5 500,00
Оплата природного газу 2274 - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 - - -
Оплата енергосервісу  2276 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 - - -
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - - -
Поточні трансферти 2600 - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 - - -
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 - - -
Соціальне забезпечення 2700 - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 - - -
Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - - -
Інші поточні видатки 2800 -   -
Капітальні видатки 3000 - - -
Придбання основного капіталу 3100 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - - -
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - - -
Капітальний ремонт 3130 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - - -
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 - - -
Реконструкція та реставрація 3140 - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - -
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - -
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240 - - -
Надання внутрішніх кредитів  4110 - -  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів  4111 - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям  4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів  4113 - - -
Надання зовнішніх кредитів  4210 - - -
Нерозподілені видатки 9000 - - -
         
Керівник     Н.К.Бродюк
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу     В.М.Сивиринюк
  (підпис)   (ініціали і прізвище)
17 січня 2017 року      
(число, місяць, рік)        
М.П.***        
         
* До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.