Про затвердження Положення про аукціонну комісію

 

ПЛУЖНЕНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ

пленарного засідання  п’ятдесят четвертої  сесії

    сьомого  скликання

09 березня  2019 року                    с.Плужне                                 № 7  

 

Про затвердження Положення про аукціонну комісію

 

       Відповідно до ст. 15 Закону України "Про приватизацію державного та комунального майна", від 18.01.2018 року № 2269-VIII,  Закону України "Про місцеве самоврядування",  сільська  рада

 

ВИРІШИЛА: 

  

1. Затвердити Положення про аукціонну комісію (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на  комісію  з питань планування бюджету, фінансів та соціального розвитку.

 

Сільський голова                                            В.Максимчук

 

 

Додаток до

рішення Плужненської сільської ради 

№7   від 09.03.2019 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про аукціонну комісію

1. Загальні положення

1.1. Положення про аукціонну комісію (надалі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

1.2. Це Положення визначає порядок створення та діяльності аукціонної комісії з продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності Плужненської сільської ради.

1.3. Аукціонна комісія (надалі – Комісія) – це тимчасово діючий колегіальний орган, який створюється виконавчим комітетом Плужненської сільської  ради для підготовки і проведення аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності Плужненської сільської ради.

           2. Склад та порядок створення Комісії

2.1. Для продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності Плужненської сільської ради виконавчим комітетом протягом 10 робочих днів із дня прийняття рішення про приватизацію об’єкта утворюється Комісія, діяльність якої регулюється цим Положенням. Рішенням виконавчого комітету про створення аукціонної комісії може бути передбачено, що відповідна Комісія формується для організації приватизації всіх об’єктів приватизації щодо яких є прийнято рішення про приватизацію, які були приватизовані до дати вступу у силу цього Положення.

2.2. До складу Комісії входять:

2.2.1. Голова комісії – працівник сільської ради 

2.2.2.  Секретар комісії – працівник сільської ради.

2.2.3. Члени комісії: 

- депутат сільської ради

- депутат сільської ради

- депутат сільської ради

2.3. Склад Комісії затверджується рішенням сесії  сільської ради.

            3. Завдання та функції Комісії

3.1. Основними функціями Комісії є:

3.1.1. Визначення умов продажу об’єкта.

3.1.2. Визначення стартової ціни об’єкта малої приватизації.

3.1.3. Розробка проекту інформаційного повідомлення про проведення аукціону про приватизацію об’єкта малої приватизації.

3.1.4. Визначення дати публікації інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта малої приватизації та визначення дати проведення аукціону.

3.1.5. Взаємодія з виконавцем аукціону (електронна торгова система).

3.2. Комісія повинна визначити стартову ціну об’єкта приватизації, розробити і подати на затвердження сесії сільської  ради умови продажу об’єкта приватизації протягом термінів, визначених законодавством України у сфері приватизації. 

3.3. Стартова ціна об’єкта малої приватизації визначається Комісією на рівні балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) малої приватизації. У разі відсутності балансової вартості об’єкта (активів об’єкта) малої приватизації така вартість встановлюється комісією на підставі вартості, визначеної відповідно до Методики оцінки, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 

 3.4. Якщо аукціон визнаний таким, що не відбувся, або відсутнє рішення сесії сільської ради щодо викупу, прийняте відповідно до ч. 8, 10 ст. 15 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», електронна торгова система протягом п’яти робочих днів із дати формування відповідного протоколу аукціону автоматично оголошує новий аукціон, включаючи дату його проведення.

3.5. Після закінчення електронного аукціону Комісія здійснює перевірку заяви на участь у приватизації об’єкта малої приватизації разом із доданими до неї документами та інформацією переможця аукціону та у разі невідповідності доданих до заяви документів приймає рішення відповідно до ч. 9 ст. 14 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

3.6. Комісія за результатами перевірки надає  сесії  сільської  ради рекомендації щодо затвердження протоколу електронних торгів та подальшого укладення договору купівлі-продажу. 

 

4. Права та обов'язки комісії

4.1. Комісія має право:

4.1.1. Під час розробки та визначення умов аукціону звертатися до Виконавчого комітету та інших підприємств, установ і організацій із запитами щодо забезпечення Комісії необхідною інформацією, документами та іншими матеріалами про об'єкт аукціону, надання приміщення для проведення її засідань.

4.1.2. Звертатися по допомогу до спеціалістів, радників та експертів.

4.1.3. Надавати сесії сільської ради рекомендації щодо додаткових умов участі в аукціоні.

4.2. Комісія зобов'язана проводити засідання Комісії з дотриманням вимог законодавства України та приймати рішення відповідно до законодавства України.

4.3. Члени Комісії зобов’язані брати участь у засіданнях Комісії.

 

5. Порядок роботи комісії

5.1. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання рішення про її створення. 

5.2. Усі зміни щодо складу Комісії вносяться відповідними рішеннями Виконавчого комітету. 

5.3. Керує діяльністю Комісії і організовує її роботу голова Комісії. 

5.4. Голова:

5.4.1. Скликає засідання Комісії.

5.4.2. Головує на засіданнях Комісії.

5.4.3. Дає розпорядження та доручення, обов'язкові для членів Комісії.

5.4.4. Дає доручення спеціалістам, радникам та експертам, які залучені до роботи Комісії.

5.4.5. Організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд Комісії.

5.4.6. Представляє Комісію у відносинах з установами та організаціями.

5.5.  Секретар Комісії зобов'язаний повідомити всіх членів Комісії про заплановані засідання за два дні до дати їх проведення телефонним зв’язком.

5.6.  Секретар забезпечує виконання доручень Голови та несе відповідальність за підготовку матеріалів для розгляду Комісією та правильність ведення протоколів засідань Комісії. 

5.7. Члени Комісії зобов'язані брати участь у діяльності Комісії, виконувати розпорядження і доручення Голови. 

5.8. Засідання Комісії є правочинним за умови участі у ньому не менш як 2/3 усіх членів Комісії. 

5.9. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів від присутніх на засіданні комісії членів. У разі рівного розподілу голосів, ухвальним є голос Голови комісії.

5.10. Засідання Комісії є закритими, але Комісія має право запрошувати на свої засідання для надання пояснень спеціалістів, радників та експертів, залучених до роботи Комісії.

5.11. Усі рішення Комісії приймаються способом поіменного усного голосування (тільки «за» або «проти»), результати якого заносяться до відповідного протоколу. 

5.12. Рішення Комісії оформлюється протоколами, які підписуються усіма членами Комісії, які брали участь у засіданні, та подаються у встановлений строк на затвердження сесією  сільської ради.

5.13. Якщо член Комісії не бере участі у засіданні, відмовляється голосувати за порядок денний засідання або підписувати протокол, сесія  сільської  ради може відповідним рішенням виключити його зі складу Комісії та включити до складу Комісії іншу кандидатуру. 

Сільський  голова                                                         В.Максимчук

 

 

Додаток ___

до протоколу  п’ятдесят четвертої   сесії сільської ради сьомого скликання  від 09 квітня 2019року

РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕНОГО ГОЛОСУВАННЯ                       

  п’ятдесят четвертої   сесії сільської ради сьомого скликання                                               

по питанню «Про затвердження Положення про аукціонну комісію»

 

 № з/п

Прізвище, ім’я, по батькові депутата

Результати

1.

Бродюк Неля Казимирівна

за

2.

Єфімчук  Алла  Янівна

за

3.

Блащук  Олександр  Миколайович

за

4.

Вільбовець  Людмила Феофанівна

відсутня

5.

Лукомський  Петро  Васильович

відсутній

6.

Хуторна  Неоніла  Іванівна

за

7.

Семенишина Людмила  Петрівна

за

8.

Гендель  Олександр  Леонідович

за

9.

Сивиринюк Валентина Миколаївна

за

10.

Маленюк Валентина Миколаївна

за

11.

Коберник Петро Олександрович

за

12.

Мельнишина  Любов Євгенівна

відсутня

13.

Медвідь  Світлана  Миколаївна

за

14.

Іщук Тетяна Василівна

за

15.

Максимчук Віктор Йосипович

за